943047650 ase@aseuskadi.com
Select Page

ASOCIACIÓN DE SALONES DE EUSKADI

______________________

 

A.S.E

1.200 EMPLEOS DIRECTOS

______________________

 

A.S.E

210 SALONES DE JUEGO

______________________

 

A.S.E

5.000 PUESTOS DE JUEGO

______________________

 

A.S.E

12 MILL.€ ANUALES EN TASAS DE JUEGO

______________________

 

A.S.E

     

EUSKADIKO JOLAS ETA JOKO ARETOEN ELKARTEA

Euskadiko Jolas eta Joko Aretoen Elkartea – ASE –, G-95077087 IFK duena, 1993an eratu zen apirilaren 1eko 19/1977 Legearen babesean, eta Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailaren Lanbide Elkarteen Erregistroan inskribatuta dago, 72/1993 erregistrozenbakiarekin.

Euskadiko Jolas eta Joko Aretoen Elkarteak – ASE – Euskal Autonomia Erkidegoko jokoaretoetako operadoreen % 100en interesak biltzen eta ordezkatzen ditu.

Joko-aretoen ugazaben elkarte gisa, ANESAR Espainiako Joko-aretoen Patronalaren Elkarteko kide gara, CEOE eta EUROMAT elkarteetako kide.

ASOCIACIÓN DE SALONES RECREATIVOS Y DE JUEGO DE EUSKADI

La Asociación de Salones Recreativos y de Juego de Euskadi – ASE – con CIF G95077087, fue constituida en 1993 al amparo de la ley 19/1977 de 1 de abril, está inscrita en el registro de Asociaciones Profesionales del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, con número de registro 72/1993.

La Asociación de Salones Recreativos y de Juego de Euskadi – ASE – Agrupa y representa los intereses del 100% de los operadores de Salones de Juego del País Vasco.

Como Asociación Patronal de Salones de Juego estamos integrados en la Asociación Patronal Española de Salones de Juego, ANESAR, asociación miembro de CEOE y de EUROMAT.

                                                                   CEOE           


A.S.E.n, Euskadiko joko-areto guztietan talde kalteberen babesik onena
bermatzen dugu

Joko arduratsuko jardunbide egokiak eta adingabeen eta pertsona kalteberen babesa bermatzen ditugu, hiru ekintza nagusiren bidez: 

1. LANGILEEN PRESTAKUNTZA:

Gure prestakuntza-plataformatik joko-aretoen sektorerako berariazko edukiak sortzen ditugu, eta Euskal Autonomia Erkidegoko joko-aretoetako langileen prestakuntza bultzatzen dugu, beren jarduera garatzeko funtsezkoak diren lau arloetan:

• JOKO ARDURATSUAREN JARDUNBIDE EGOKIAK.
• SEGURTASUNA ETA PREBENTZIOA.
• BEZEROARENTZAKO ARRETA.
• JOKO IRAUNKORRA.

Gainera, gure joko-aretoetako langileak Eusko Jaurlaritzaren AZTERKETA OFIZIALA gainditzen ari dira, Onarpen Kontroleko langile gisa gaitzen dituena, eta Eusko Jaurlaritzaren ONARPEN ZERBITZUKO LANGILEEN ERREGISTRO OFIZIALEAN inskribatuta daude. 

2. SARBIDE-KONTROLA:

Euskadiko joko-areto guztietan sarbidea kontrolatzeko sistema berritzaileak instalatuz:

Kolektibo kalteberen babesa bermatzeko, 2022ko urriaz geroztik, Euskadiko jokoareto guztiek dute erregistro-sistema bat eta onarpen-kontrolerako sistema bat, Eusko Jaurlaritzak homologatua. Sistema horrek gure zerbitzuen erabiltzaile guztiak identifikatzen ditu, eta adingabeei eta joko-debekuen erregistroan inskribatuta dauden pertsonei (auto debekatuak) sarbidea galarazten die.

 

3. LANKIDETZA ETA PREBENTZIOA:
Administrazio publikoekin eta gizarte-erakunde publiko zein pribatuekin elkarlanean aritzen gara nerabeen jokabide-adikzioak prebenitzeko, FES proiektuaren bidez. Proiektu horren helburua da pantailen ordezko aisialdia sustatzea eta bultzatzea, haien erabilera osasungarria sustatzea eta 18 urtetik beherakoentzat ausazko jokoak debekatuta daudela gogoraraztea. 12 eta 17 urte bitarteko adingabeei eta haien familiei zuzenduta dago, familiari laguntzeko.

F.E.S. siglek (gaztelaniaz) hiru ardatz nagusi dituzte:

F. Prestakuntza: gazteen eta ez hain gazteen elkarrekintzak garatzen diren ingurune digitalari buruzko beharrezko ezagutzak ematea.
E. Heztekoa: teknologien erabilera etikoa gidatu behar duten balioak azpimarratzen dira.
S. Sentsibilizatzeari dagokionez: Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek komunikatzeko, entretenitzeko, soziabilizatzeko eta aukera gehiago izateko hamaika aukera eta abantaila eskaintzen badizkigute ere, mendekotasuna ez garatzeko prebenitu daitezkeen arrisku asko dakartzate.

En A.S.E. garantizamos la mejor protección de los colectivos vulnerables en todos los Salones de Juego de Euskadi.

Garantizamos las buenas prácticas de Juego responsable y la protección de los menores de edad y personas vulnerables mediante tres acciones principales: 

1. FORMACIÓN DEL PERSONAL:

Desde nuestra plataforma de Formación generamos contenidos específicos para el sector de Salones de Juego y apoyamos la formación del personal de los salones de Juego del País Vasco en las cuatro áreas fundamentales para el desarrollo de su actividad:

• BUENAS PRÁCTICAS DE JUEGO RESPONSABLE.
• SEGURIDAD Y PREVENCIÓN.
• ATENCIÓN AL CLIENTE.
• JUEGO SOSTENIBLE.

Además, el personal de nuestros Salones de Juego están superando el EXAMEN OFICIAL del Gobierno Vasco que les habilita como personal de Control de Admisión, y están inscritos en el REGISTRO OFICIAL DE PERSONAL DEL SERVICIO DE ADMISIÓN del Gobierno Vasco. 

2. CONTROL DE ACCESO:

Mediante la instalación de innovadores sistemas de Control de Acceso en todos los Salones de Juego de Euskadi:

Para garantizar la protección de los colectivos vulnerables, desde el mes de octubre de 2022 todos los Salones de Juego del País Vasco disponen de un sistema de registro y control de admisión, homologado por el Gobierno Vasco, que identifica a todos los usuarios de nuestros servicios impidiendo el acceso de los menores de edad y de las personas inscritas en el registro de interdicciones al juego (auto prohibidos).

3. COLABORACIÓN Y PREVENCIÓN:

Colaboramos con las Administraciones Públicas y las entidades sociales tanto Públicas como Privadas para la prevención de adicciones comportamentales en adolescentes, mediante el Proyecto FES, que nace con el objetivo de fomentar y favorecer un ocio alternativo a las pantallas, de fomentar su uso saludable y de recordar que los juegos de azar están vetados para menores de 18 años. Está dirigido a menores de entre 12 y 17 años y a sus familias, para propiciar el acompañamiento familiar.

Las siglas F.E.S. muestran sus tres ejes fundamentales:

F de formar: dotar de los conocimientos necesarios sobre el entorno digital donde se desarrollan las interacciones de jóvenes y no tan jóvenes.
E de educar: se hace hincapié en los valores que deben regir el uso ético de las tecnologías.
S de sensibilizar: si bien las Tecnologías de la Información y de la Comunicación nos ofrecen un sinfín de oportunidades y ventajas a la hora de comunicarnos, entretenernos, socializar y multitud de posibilidades más, también entrañan muchos riesgos que se pueden prevenir para no desarrollar dependencia

 


La Asociación de Salones de Juego de Euskadi está comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

  


En la Asociación de Salones Recreativos y de Juego de Euskadi
apostamos por el Juego Responsable, el Cumplimiento Normativo y
la Transparencia económica y social. 

Euskadiko Jolas eta Joko Aretoen Elkartean joko arduratsuaren,
arauak betetzearen eta gardentasun ekonomiko eta sozialaren
aldeko apustua egiten dugu.

APUSTU EGIN JOKO ARDURATSUAREN ALDE
APUESTA POR EL JUEGO RESPONSABLE

Pertsona gehienentzat jokoa denbora-pasa da, noiznahi disfruta dezaketeen denbora-pasa. Hala ere, batzuek beren bizitzari eta beren burua kontrolatzeko gaitasunari kalte egiten dien arazo larria dute eta, ondorioz, ezin diote jokoari uko egin.

Para la mayoría de las personas, el juego es un entretenimiento del que pueden disfrutar en cualquier momento y sin ningún problema. Sin embargo, hay quienes tienen un serio problema que perjudica sus vidas, su capacidad de control, resultándoles muy difícil negarse a jugar. 

 

JOKO ARDURATSUAREN ARAUAK

LAS REGLAS DEL JUEGO RESPONSABLE


Jokoan aritzea erabakitzen baduzu, denbora pasatzeko xedearekin egin ezazu eta, ahal bada, lagunartean.
Si decides jugar, hazlo sólo con la finalidad de entretenerte y a poder ser en compañía.

Denbora-muga bat ezarri eta errespetatu ezazu.
Establece un límite de tiempo y ajústate a él.

Erabaki aurrez zenbat gastatu nahi duzun, galdu edo irabaziz gero. Ez aldatu iritziz.
Decide cuánto quieres gastar, ganes o pierdas. No cambies de opinión.

Onar ezazu galtzea jokoaren alderdi bat dela.
Acepta la pérdida como parte del juego

Ez eskatu dirua maileguan apustu egiteko.
No pidas dinero prestado para apostar.

Ez zaitez saiatu izandako galerak jokoarekin konpentsatzen.
No trates de compensar pérdidas con el juego.

Ez ezazu erabili jokoa aberasteko.
No utilices el juego para enriquecerte.

Ez jokatu arazoak, kezkak, edo frustrazioak sahiesteko.
No uses el juego para evadirte de problemas, preocupaciones o frustraciones.

Ez Jokatu bestelako mendekotasun bat utzi nahian bazabiltza.
No jueges si te estás recuperando de otra adiccón.

Ez utzi 18 urtetik beherakoek ausazko jokoetan parte har dezaten.
No permitas que menores de 18 años participen en actividades de juegos de azar.

Begira itzazu adingabekoek aparailu teknologikoetan erabiltzen dituzten banakako jolasak, etorkizunean mendekotasuna sor baitezakete.
Controla el uso de juegos individuales con aparatos tecnológicos por parte de los menores, ya que pueden generar una tendencia adictiva en el futuro.
 

 

Jokoa zuretzat arazoa bada, laguntza bilatu doako telefono honetan: 900 84 04 33; bertan egoera gainditzen lagunduko dizuten
profesionalak topatuko dituzu.

Si el juego es un problema para usted, no dude en buscar ayuda llamando al teléfono gratuito 900 84 04 33 donde encontrará profesionales que le ayudarán a superar su situación.

Registro de interdicciones de acceso / Joko galarazpenen erregistroa:
945018879 / 945 017929 / 94 6075520 /943 467125

 
 

En la Asociación de Salones Recreativos y de Juego de Euskadi
apostamos por el Juego Responsable, el Cumplimiento Normativo y la Transparencia económica y social. 

Euskadiko Jolas eta Joko Aretoen Elkartean joko arduratsuaren,
arauak betetzearen eta gardentasun ekonomiko eta sozialaren
aldeko apustua egiten dugu